Compensatie transitievergoeding voor 1 oktober aanvragen

Als de transitievergoeding voor een langdurig zieke werknemer voor 1 april is betaald, kun je nog compensatie aanvragen tot 1 oktober 2020.

Als de werkgever sinds 1 juli 2015 transitievergoeding(en) heeft betaald aan een werknemer die meer dan twee jaar ziek is geweest, kun je hiervoor compensatie aanvragen bij het UWV.  De aanvraag moet digitaal worden ingediend door middel van E-herkenning.

Voor oude gevallen, waarbij de transitievergoeding is betaald tussen 1 april 2015 en 1 april 2020, heb je hiervoor tot en met 30 september 2020 de tijd.
Wanneer de werkgever de transitievergoeding heeft betaald vanaf 1 april 2020, kun je compensatie aanvragen binnen zes maanden na betaling van de transitievergoeding.

Voorwaarden
De regeling geldt voor transitievergoedingen die zijn betaald bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst vanwege het feit dat de werknemer wegens ziekte niet meer in staat was om de overeengekomen arbeid te verrichten. Het maakt niet uit of de arbeidsovereenkomst is beëindigd via een ontslagaanvraag bij het UWV of door een vaststellingsovereenkomst of door het niet verlengen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst.

Hoogte compensatie
De compensatie is gelijk aan de transitievergoeding, zoals die geldt op het moment dat de loondoorbetalingsverplichting na 104 weken arbeidsongeschiktheid afloopt.

Het UWV compenseert dus niet meer dan het bedrag waarop de werknemer recht heeft op het moment dat hij twee jaar ziek is of, indien lager, dat tussen partijen is afgesproken. De compensatie is ook beperkt tot het bedrag van het betaalde brutoloon tijdens de ziekte van de werknemer.

Diverse documenten
Bij de aanvraag moeten diverse documenten worden verstrekt. Het advies aan werkgevers die gebruik willen maken van de compensatieregeling is: bewaar alle documenten die zien op het einde van het dienstverband en de reden daarvan en daarnaast de berekening en betaling van de transitievergoeding.

Overheidswerkgevers
Op basis van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) werken de meeste ambtenaren vanaf 1 januari 2020 op basis van een arbeidsovereenkomst. Deze ambtenaren komen vanaf deze datum ook in aanmerking voor een transitievergoeding.

Overheidswerkgevers kunnen dus ook compensatie krijgen voor een transitievergoeding na twee jaar ziekte. Daarvoor geldt dat zowel het verstrijken van de periode van 104 weken als de beëindiging van de dienstbetrekking heeft plaatsgevonden vanaf 1 januari 2020.

Voor de berekening van de transitievergoeding en van de compensatie telt het ambtelijke verleden wel mee.

Bron: Salaris VanmorgenNeem contact met ons op


Novens nieuws

Van der Plas kan u helpen met o.a.