Loondoorbetaling van personeel en de verlofmogelijkheden tijdens lockdown

In dit bericht willen wij u informeren over de loondoorbetaling van uw personeel en de verlofmogelijkheden in deze lockdown. Ons advies is om zo spoedig mogelijk met uw personeel hierover in gesprek te gaan. Check uiteraard altijd eerst de cao met betrekking tot de diverse verlofregelingen.

Loondoorbetaling en oproepkrachten
Voor werknemers met een vaste urenomvang geldt dat zij recht hebben op loondoorbetaling ondanks dat wellicht uw zaak gesloten is. Bij oproepkrachten kan worden besloten om ze niet meer op te roepen voor arbeid. Uitgangspunt is dat de oproepkracht niet werkt en daarom geen salaris krijgt uitbetaald. Een logische redenatie in deze Coronatijd. Het is alleen niet zonder risico voor de werkgever. De oproepkracht, die tot op heden veelvuldig is opgeroepen, kan een beroep doen op het zogeheten rechtsvermoeden over de omvang van de arbeidsovereenkomst. Als dat het geval is, dan heeft u toch de verplichting om het salaris door te betalen.

Ook zult u als werkgever tijdens deze Coronacrisis gewoon moeten voldoen aan de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). U zult de oproepkracht na 12 maanden dienstverband dus een aanbod voor vaste uren moeten doen. Doet u geen aanbod, dan heeft uw werknemer tot het einde van de arbeidsovereenkomst recht op het loon dat overeenkomt met de gemiddelde arbeidsomvang over de eerdere 12 maanden.

Verlof
Door de harde lockdown is er voor veel mensen minder werk of helemaal geen werk. Werkgevers en werknemers moeten hier samen uit zien te komen.
De vraag is dan ook of je als werkgever de werknemer kan verplichten om verlof op te nemen tijdens de Coronamaatregelen. Onderstaand meer informatie over de verschillende soorten verlof waar aanspraak op gemaakt kan worden.

Calamiteitenverlof
Dit verlof kunnen werknemers gebruiken als zij met een acuut probleem te maken krijgen. Het verlof duurt zolang de werknemer nodig heeft om het probleem op te lossen. Dat kan enkele uren en hooguit enkele dagen zijn. Het plotseling sluiten van scholen of kinderopvang door het coronavirus kan een dergelijk probleem zijn. Het hangt van de gezinssituatie af of calamiteitenverlof noodzakelijk is. Het loon moet tijdens het calamiteitenverlof worden doorbetaald.

Vrijwillig inleveren van verlofdagen
Verder is het ook mogelijk om in gesprek te gaan met uw personeel om vrijwillig verlof op te nemen. U mag personeel niet verplichten om vrije dagen of overuren op te nemen. De werknemer bepaalt in eerste instantie of, wanneer en hoe lang hij vakantie opneemt. U mag het de werknemers natuurlijk wel vragen.

Aanwenden verlof 2021
Indien een werknemer wel verlof wil opnemen tijdens de lock down, maar onvoldoende vakantiedagen heeft voor dit jaar, kan worden afgesproken dat de werknemer vakantiedagen van 2021 kan aanwenden hiervoor.

Zorgverlof
Er zijn ook regelingen met betrekking tot zorgverlof. Om hiervoor in aanmerking te komen geldt dat er sprake moet zijn van ziekte van een partner of van een kind.

Kortdurende zorgverlof
Als er sprake is van ziekte van een partner of van een kind kan de werknemer kortdurend zorgverlof opnemen. Dit verlof is beschikbaar voor een korte periode. De duur van dit verlof is afhankelijk van de omstandigheden (maximum is tweemaal de wekelijke arbeidsduur gedurende twaalf maanden). Bij dit verlof geldt een loondoorbetalingsverplichting van 70% van het loon. Als een werknemer langer thuis wil of moet blijven dan wettelijk is toegestaan, zult u hier samen afspraken over moeten maken. Werknemer kan dan bijvoorbeeld onbetaald verlof of vakantiedagen opnemen.

Langdurend zorgverlof
Als de werknemer langdurig een zieke partner, kind of ouder moet verzorgen, dan heeft de werknemer recht op langdurend zorgverlof (dit is niet van toepassing bij een opname in ziekenhuis of andere instelling). Tijdens dit verlof is er geen verplichting om het loon door te betalen (tenzij de cao anders bepaalt). Het verlof bedraagt maximaal 12 keer de helft van het aantal uren dat de medewerker per week werkt. Als er geen sprake is van zorgverlof dan geldt dat de werknemer vakantiedagen moet opnemen wanneer hij niet kan werken. Mocht er onvoldoende saldo zijn dan geldt daarna in principe onbetaald verlof. Als deze situatie zich voordoet is het belangrijk om dit goed schriftelijk vast te leggen.Neem contact met ons op


Novens nieuws

Van der Plas kan u helpen met o.a.