Altijd actueel

Nieuws
Loonkostenvoordeel (LKV) regelen voor de werknemer

Op basis van de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) kan een werkgever een loonkostenvoordeel (LKV) krijgen. Dit LKV is een tegemoetkoming per uur voor werknemers uit bijzondere doelgroepen. Let op dat de verschillende loonkostenvoordelen een verschillende duur hebben.

Om werkgevers te stimuleren mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen, heeft de overheid verschillende regelingen voor een financiële tegemoetkoming. Het LKV is daar één van. Daarmee krijgt een werkgever een tegemoetkoming per uur voor werknemers uit één van de volgende doelgroepen:

  • arbeidsgehandicapte werknemers;
  • de doelgroep van de banenafspraak en scholingsbeperkten;
  • oudere uitkeringsgerechtigden.

Om een LKV te mogen aanvragen, moet een werkgever voor de werknemer een doelgroepverklaring in zijn administratie hebben. De werknemer kan de doelgroepverklaring zelf aanvragen. De werknemer moet de verklaring binnen drie maanden na zijn de indiensttreding aanvragen. Hij kan zijn werkgever ook machtigen om de doelgroepverklaring namens hem aan te vragen en te ontvangen.

Bedrag en duur verschilt per LKV

Een werkgever ontvangt voor de doelgroep arbeidsgehandicapte werknemers en oudere werknemers € 3,05 per werknemer per uur met een maximum van € 6.000 per werknemer per jaar. Een organisatie krijgt het voordeel voor een oudere werknemer en arbeidsgehandicapte die nieuw in dienst komt gedurende maximaal drie jaar. Als een werkgever een arbeidsgehandicapte werknemer herplaatst, heeft hij één jaar recht op het LKV. Het LKV voor werknemers die onder de doelgroep van de banenafspraak vallen of scholingsbeperkt zijn, bedraagt € 1,01 per werknemer per uur met een maximum van € 2.000 per werknemer per jaar voor ook maximaal drie jaar.

Plan voor onbeperkte duur voor LKV gaat niet door

In 2020 liet de toenmalig minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid weten dat het LKV structureel beschikbaar zou worden voor alle werknemers uit de doelgroep banenafspraak. Een werkgever zou dan het LKV voor banenafspraak kunnen toepassen zolang de dienstbetrekking duurt, in plaats van maximaal drie jaar. Het streven was om in 2021 een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer te sturen. De plannen zijn echter niet doorgegaan, waardoor de maximale termijn drie jaar is gebleven.

Bron: RendementOnline

 


Bekijk ook